รางวัลยืนยันคุณภาพ

รายงานการวิจัย                  การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้น

                                         ประถมศึกษา ปีที่  2  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้วิจัย                                เกศินี  รัตน์นนท์

ที่ปรึกษางานวิจัย                ผอ.ดร.ณรงค์      ลาภเกิน          ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา

                                                นางนิตยา              เต็งประเสริฐ        ศศบ. สาขาหลักสูตรและการประเมิน

                                                นางสาวยุภาพร  คำมณี                     บธบ. สาขาการบริหารธุรกิจ

ปีที่ทำการวิจัย                      2557

 

บทคัดย่อ

 

                                การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  (1)  เพื่อสร้างนวัตกรรมนำไปพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  (2)  เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10  ครั้ง  (3)  เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม  E1/E2 = 80/80  (4)  เพื่อเปรียบเทียบผลการสอบก่อน ( per-test)  และหลังเรียน ( post-test)  (5)  เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพการสอน  ( C.V. )

                                กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชากรชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  ทั้งห้องรวม  39  คน  เป็นการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  นวัตกรรม  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ซึ่งเครื่องมือและนวัตกรรมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย   ()   ค่าร้อยละ (%) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

                                การดำเนินการเริ่มต้นจากการทดสอบก่อนเรียน  (Pre - test)  แล้วบันทึกค่าคะแนนไว้  จากนั้นดำเนินการโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ฝึกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 10 สัปดาห์  มีการทดสอบระหว่างฝึก  2 สัปดาห์ / ครั้ง   แล้วนำผลการสอบมาเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย  สัปดาห์สุดท้ายจัดให้มีการทดสอบหลังเรียน  (Post – test)  เพื่อนำไปเปรียบเทียบความก้าวหน้ากับผลการสอบก่อนเรียน

 

                ผลการวิจัยพบว่า

                1.  คุณภาพของเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการฟังและการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่กำหนดไว้   E1/E2 = 80/80 ปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  E1  มีค่าเท่ากับ  81.34  และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์  E2  มีค่าเท่ากับ  91.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                2.  ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ( Pre-test และ Post-test)  ปรากฏว่าผลการสอบหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  โดยมีค่าเฉลี่ย  ()  =  8.17  หรือ ร้อยละ  81.79  การพัฒนาอยู่

ในระดับ  ดีมาก

                3.  ผลการพัฒนาระหว่างเรียน  โดยมีผลจากการทดสอบจำนวน  10  ครั้ง  ปรากฏว่า ผลการทดสอบมีการพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับและผลการทดสอบ  10  ครั้ง  มีค่าเฉลี่ย  ()  =  8.13  หรือคิดเป็นร้อยละ  81.38  อยู่ในระดับ  ดีมาก

4.  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  ( C.V. )  หรือค่าประสิทธิภาพการสอน  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  12  ซึ่งอยู่ในระดับ  ดี

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาวังน้อย
วังน้อย

199 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย

จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 035-219270