หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนรู้แผนกอนุบาล

 

          แผนกอนุบาลโรงเรียนเปรมฤทัย จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมบูรณาการผ่าน “การเล่น” และ “การลงมือปฏิบัติ” (Learning by doing) เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีความหลากหลายโดยเน้น กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2546 ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้อย่างสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัย

 

ส่งเสริมการเรียนรู้

 

          โรงเรียนเปรมฤทัยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก จากหลักการสอนแบบโครงการซึ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสืบค้น หาข้อมูลด้วยตนเอง มีการทำงานร่วมกันระหว่างครูและเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆไปโดยไม่รู้ตัว อาทิเช่น ทักษะด้านภาษ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และการทำงานร่วมกันด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงทำให้เด็กรู้สึกว่า “ห้องเรียนที่โรงเรียนเปรมฤทัยเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานและมีความสุข”

 


 

หลักสูตรการเรียนรู้แผนกเตรียมอนุบาล

 

          แผนกเตรียมอนุบาลโรงเรียนเปรมฤทัย จัดการเรียนรู้ให้เด็กในวัย 2-3 ปี โดยมุ่งหวังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต(Life skills) การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เด็กมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) เด็กๆได้รับการส่งเสริมดารเรียนรู้บูรณาการผ่าน “การเล่น” และ “นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)” นอกจากนี้ยังส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรมตามวัย ให้เด็กที่โรงเรียนเปรมฤทัย เป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ สนุกสนานอบอุ่น และปลอดภัย ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

หลักสูตรอนุบาล ข้อมูลเพิ่มเติม >> 

 

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844