ข้อมูลสมัครเรียน

ระเบียบการสมัคร

การรับนักเรียน

ชั้นเตรียมอนุบาล

          โรงเรียนเปรมฤทัย (ชั้นเตรียมอนุบาล) มีความมุ่งมั่นในการวางรากฐานการศึกษาที่ดีควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งครูที่มีประสบการณ์ดูแลเอาใจใส่อย่างดี

การรับสมัคร นักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร 

    1. สำเนาสูติบัติของเด็ก

    2. สำเนาทะเบียนบานของเด็ก

    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา - มารดา)

    4. รูปถ่ายของเด็ก จำนวน 4 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่นก็ได้)

    5. รูปถ่ายของบิดาและมารดา คนละ 1 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่นก็ได้)

หมายเหตุ : ให้นำเด็กมาในวันมอบตัวลงทะเบียนด้วย


ชั้นอนุบาล

          โรงเรียนเปรมฤทัย (ชั้นอนุบาล) มีความมุ่งมั่นในการวางรากฐานการศึกษาที่ดีควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมทั้งครูที่มีประสบการณ์ดูแลเอาใจใส่อย่างดี

การรับสมัคร นักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร 

    1. สำเนาสูติบัติของเด็ก

    2. สำเนาทะเบียนบานของเด็ก

    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา - มารดา)

    4. รูปถ่ายของเด็ก จำนวน 4 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่นก็ได้)

    5. รูปถ่ายของบิดาและมารดา คนละ 1 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่นก็ได้)

หมายเหตุ : ให้นำเด็กมาในวันมอบตัวลงทะเบียนด้วย


ชั้นประถมศึกษา

          โรงเรียนเปรมฤทัย (ชั้นประถม) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Standard Program) โดยเน้นภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบัน Fun language เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยการลงมือปฏิบัติจริงกับสถาบัน Mad Science ด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและทันสมัย เรียนคอมพิวเตอร์หลักสูตร True Click Life 

การรับสมัคร นักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป

          จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 8 กลุ่มสาระ (9 รายวิชา) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาษาต่างๆ ประเทศ และกิจกรรมหลักสูตรที่มีคุณภาพ

หลักฐานการสมัคร 

    1. สำเนาสูติบัติของเด็ก

    2. สำเนาทะเบียนบานของเด็ก

    3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา - มารดา)

    4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป

    5. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.4, ปพ.7, ปพ.8, ปพ.9)

หมายเหตุ : ให้นำเด็กมาในวันมอบตัวลงทะเบียนด้วย


 

- เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 07.00 - 16.30 น.

          - เข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. ส่งเด็กกลับเวลา 15.30 น.

          - หยุดทำการ เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

-  มีรถตู้ปรับอากาศบริการ รับ - ส่ง นักเรียน

แนะนำโรงเรียน
เรียนรู้สู่อนาคต
กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสมัครเรียน
ติดต่อเรา
โรงเรียนเปรฤทัย สาขาลำลูกกา
ลาลูกกา

81 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

12150 โทร. 02-9878844